background image

 

О Б Щ И   У С Л О В И Я

За достъп и ползване интернет платформата www.jobbri.co.uk, ТД "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД

 

I. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регламентиране  на отношенията между "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД, вписано в ТР при АВ към Министерството на Правосъдието с ЕИК 205623291, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. Бъкстон, представлявано от Иван Стефанов Генов и условията за достъп до уебсайта www.jobbri.co.uk  , наричан по-долу накратко „САЙТЪТ“.

(2) Предоставяните услуги се подчиняват на общите правила, заложени в тези общи условия, на Политиката за упражняване правата на субектите на лични данни, Уведомление за поверителност, както и на Политиката за бисквитките.

(3) Термините “Потребител/Ползвател”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички дееспособни физически и юридически лица, посещаващи и използващи www.jobbri.co.uk  . 

(4) “Работодател”, по смисъла на настоящите условия, е потребител, влязъл в www.jobbri.co.uk  през работодателски профил.

(5) “Кандидат”, по смисъла на настоящите условия, е потребител, влязъл в www.jobbri.co.uk   през профил за търсещи работа.

 

(6) Термините „кредити“, „точкова система “,бонус точки,“ по смисъл на настоящите общи условия, се отнасят за виртуални Jobbri Coins, с които се заплащат платените услуги на сайта в www.jobbri.co.uk .

 

II. Данни за"БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бл. 16, вх. Б, ет. 7, ап. 35

3. Вписване в ТР при АВ към МП към РБ: ЕИК 205623291

4. Имейл: office@jobbri.co.uk 

5. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни

 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. Предмет на дейност на дружеството и услуги, които предлага сайтът

Чл. 3. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е: Разработка и поддръжка на информационни системи, електронни регистри и технически решения, обмен на протоколи, данни и тяхната трансформация, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на системи за създаване на отчети, справки и информация необходима за управлението, изграждане и поддръжка на центрове за данни и сервизен център с осигуряване на резервиране и предоставяне на резервираност на работещи системи, аутсорсинг на ит дейности, ит консултантски услуги и обучение, проектиране, анализи, консултантска дейност, разработване на програми и управление на проекти, консултации и обучение; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни сделки, спедиционни и превозни сделки; Сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и всякакви други търговски сделки, незабранени от Закона.

 

Чл. 4. УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГА САЙТЪТ: Интернет портала www.jobbri.co.uk  е уебсайт, чрез който ползвателите/потребителите имат възможност да се запознаят, информират, потърсят и/или намерят ново работно място и работодател, респ. работник/служител на територията на Обединено кралство Великобритания.

 

IV. Общи правила

Чл. 5. Използването, на която и да е от услугите на www.jobbri.co.uk , е възможно само след приемане на настоящите общи условия, които създават договорните отношения между "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД и всеки от ПОЗЛВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

Чл. 6. Информацията, базата данни, съставянето и подредбата на www.jobbri.co.uk , както и самото име са защитени от ЗАПСП. Този сайт или части от него не могат да бъдат копирани, имитирани, пресъздавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД.

 

Чл. 7. "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД има право да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на www.jobbri.co.uk , чрез обновяване на настоящите Общи Условия. Всеки от потребителите/ползвателите има право след запознаване с промените да прекрати занапред договорните си отношения с "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД и да не използва повече предоставяните услуги.

 

Чл. 8. Потребителите/Ползвателите са отговорни за всяка употреба на www.jobbri.co.uk , както и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си („акаунта“). Потребителите/Ползвателите са отговорни за използването на регистрацията си, с или без тяхно разрешение като при констатирано нарушение или неразрешена/злонамерена употреба на акаунта, се съгласяват незабавно да уведомят www.jobbri.co.uk  за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата им в срок от 72 часа.

 

Чл. 9. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите/Ползвателите се съгласяват, че публикуваните контакти на физически и юридически лица могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване за и назначаване на обявени работни позиции. Потребителите/Ползвателите се задължават да не използват тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.

 

Чл. 10. (1) "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не е посредник в отношенията между кандитатите за работа и работодателите и не носи отговорност за каквито и да е последващи решения, свързани с наемането на служители/работници чрез www.jobbri.co.uk . Решенията в какви договорни отношения ще настъпят и при какви условия са изцяло отговорност на Потребителя. "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че Работодателят не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да се уведомят компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо Работодателя. Ползването на услугите на платформата www.jobbri.co.uk  е на собствен риск и отговорност на Ползвателите.

(2) Сайтът, собсветност на "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД, дава възможност на създадената от него платформа www.jobbri.co.uk, да бъдат публикувани обяви за свободни работни места от Работодатели, респ. – дава възможност на търсещи работа да кандидатстват по обявени свободни работни позиции. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Работодателя, от който са публикувани.

(3) Сайтът дава възможност на потребителите – Работодатели, след заплащане на съответния вид услуга, да получават достъп до база данни на потребители – търсещи работа, след изричното съгласие на последните за това.

(4) Потребителите – търсещи работа, освен чрез съгласието си, публикуваната от тях автобиография да бъде споделена на дадени Работодатели, имат възможност също да изпратят своята автобиография, като в този случай кандидатурата автоматично стига в профила на Работодателя в www.jobbri.co.uk . При обяви с външен линк, кандидатстването става на външен сайт, за който www.jobbri.co.uk  не носи отговорност.

(5) Кандидатите сами решават дали техните кандидатури да бъдат видими от Работодателите като изцяло носят отговорността за видимите данни и информация, която са предоствили.

 

Чл. 11. С приемането на настоящите условия Потребителите/Ползвателите се считат за информирани, че контактите между търсещите и предлагащи работа на платформата www.jobbri.co.uk  са преки и кандидатурите постъпват директно при работодателите, които могат да запазят копие от тези кандидатури в тяхна собствена база данни, като в тези случаи "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията.

 

Чл. 12. "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не гарантира за правдивостта, прецизността или надеждността на контактите, създадени от Потребителите/Ползвателите и не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните обяви, получените кандидатури и качените автобиографии. С приемането на настоящите условия, Потребителят потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в www.jobbri.co.uk .

 

Чл. 13. Потребителите нямат право да публикуват и редактират информация от името на трети лица без тяхно съгласие. Те се задължават да използват www.jobbri.co.uk  законосъобразно. Нямат право да публикуват или разпространяват чрез www.jobbri.co.uk  материали, които нарушават и/или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна и законова уредба. Нямат право да публикуват реклама на други продукти и/или услуги без предварителното писмено съгласие на "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД.

 

Чл. 14. Потребителите/Ползвателите декларират, че всички публикувани от тях обяви са действително съществуващи и актуални работни позиции като се съгласяват, че ще използват www.jobbri.co.uk в съответствие с настоящите Общи условия и действащото законодателство.

 

Чл. 15. Потребителите/Ползвателите нямат право:

/а/ да предават, разпространяват, запазват или унищожават съдържащите се на страниците материали по начин, с който се нарушават или не се зачитат обществени и законни права и интереси на трети лица;

/б/ да публикуват материали, които са c дискриминационен характер или такива, с които се нарушават поверителността или права на трети лица;

/в/ да изпращат непълни, неверни или погрешни данни, както и информация, която не е тяхна собственост;

/г/ да изпращат всякакви договори на разпространителски или търговски представителни агенции, франчайз или други бизнес възможности, които изискват предварително или периодично заплащане;

/д/ да изтриват или променят всякакви материали, изпратени от други лица;

/е/ да разпространяват информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако не е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;

/ж/ да разпространяват информация, която съдържа търговски тайни, освен ако не ги притежават или имат разрешение от собственика;

/з/ да разпространяват информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;

/и/ да разпространяват информация, която е неприлична, клеветническа, оскърбителна, заплашителна, нападателна, омразна или объркваща за други Потребители/Ползватели или за всяка друга личност;

/й/ да разпространяват снимки със сексуално съдържание или изявление;

/к/ да разпространяват информация, съдържаща злонамерен софтуер, вируси или да извършват други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.

 

Чл. 16. Потребителите/Ползвателите са отговорни за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.

 

Чл. 17. Администраторът на www.jobbri.co.uk  има право да прекратява предоставяната услуга, в случай че има подозрения за нарушаване на настоящите Общи условия.

 

Чл. 18. Потребителите/Ползвателите носят отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата. Те нямат право да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително, без ограничения:

/а/ да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да влизат в регистрацията на друг клиент с парола и е-mail/потребителско име, за използването, на които не им е дадено разрешение;

/б/ да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата, или да правят пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;

/в/ да изпращат нежелани имейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;

/г/ да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.

 

Чл. 19. При съгласие на Потребител, независимо дали е търсещ работа или работодател, "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД може да използва предоставената информация, за да го уведомява за допълнителни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Потребителя или да се свърже с него във връзка с промени, извършващи се в страницата. В случай, че Ползвателят e изразил съгласие, "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД може да изпраща на посочения от клиента имейл, рекламни съобщения и/или бюлетини на www.jobbri.co.uk .

 

Чл. 20. Всички потребители на сайта www.jobbri.co.uk  имат правата, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗЛД или GDPR), посочени изрично и в Политиката за поверителност на личните данни на "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД, съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество, непрекъснатият свободен обмен на лични данни от ЕС към Великобритания, както и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство.

 

V. Правила и условия за ползване на сайта от потребителите и предоставяните от него услуги

Чл. 21. Правила и условия за ползване от физически лица – „КАНДИДАТИ“ за работа

(1) "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД предоставя чрез сайта www.jobbri.co.uk  и мобилните версии и приложения на физически лица – Кандидати за работа, безплатни услуги на информационното общество. Услугите включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, създаване и съхранение на автобиографии и файлове, изпращане на кандидатури и други.

 

(2)  За да се ползват услугите, които www.jobbri.co.uk  предоставя, потребителите гарантират, че са навършили 18 години и са дееспособни лица и имат правото да сключват договор. "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност в случай на ползване на услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

 

(3) Ползването на по-голямата част от услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да се попълнят задължителни полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и други). Кандидатът декларира, че отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 2.

 

(4) Ползвателите се задължават да предоставят верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържат такива. При неточност в данните нямат право да ползват услугите до отстраняването им.

 

(5) Всички услуги за търсещите работа са безплатни. Кандидатстването по дадена обява от търсещите работа може да бъде направено само от регистрирани потребители.

5.1. За да се регистрира потребителят попълва регистрационната форма, в която въвежда имейл адрес и парола за достъп. На въведения имейл адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 48 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично. След потвърждаване потребителят получава още едно автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на www.jobbri.co.uk. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила се използват имейл адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.

(6).Регистрираният потребител за „търсене на работа“ има възможност да кандидатства по обяви за работа, да прикачва и поддържа автобиография (изготвена или на платформата на www.jobbri.co.uk , или от външен файл).

(7). Регистриран потребител, чрез качената автобиография, може да бъде откриван от потенциални работодатели, да проследява кандидатурите, които е извършвал през сайта, както и да получава автоматични известия за нови обяви по определени критерии.

(8) Чрез създаване на автобиография чрез www.jobbri.co.uk или качване на файл с автобиография на сайта, потребителят – „кандидат за работа“ изисква и упълномощава "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД да предостави автобиографията на трети лица – Работодатели.

(9) "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД си запазва правото да начислява на трети страни такса за достъп до информацията на потребителите – „Работодатели“, включително лични данни, като част от услугите на сайта. При потвърждение на потребителя търсещ работа, автобиографията му може да бъде изпратена на трети страни. Информацията в профила на потребителя - Кандидат, освен ако не е посочено друго на Сайта, може да бъде достъпна за трети страни - Работодатели.

(10) След публикуване на автобиография, потребителят „Кандидат“ упълномощава www.jobbri.co.uk да направи цялата автобиография достъпна за всеки потребител, който използва сайта, да свърже желаните от него предпочитания за работа с автобиографията му и да споделя тази информация с работодатели, които търсят кандидати за работа на сайта. Потребителят упълномощава www.jobbri.co.uk да сподели автобиографията с работодатели, които публикуват обяви за работа и може да са подходящи за него. Потребителят „Кандидат“ позволява на работодателите да видят дали те са били наскоро активни в сайта, готовността им за работа и наличните методи за контакт. Например, работодателите, използващи продукта за търсене на автобиография на www.jobbri.co.uk, могат да търсят кандидати въз основа на информацията във автобиографиите на потребителите „кандидати“ и всяко от желаните от тях предпочитания за работа, свързани с него

(11) Ако бъде качен външен файл на автобиография, Потребителят упълномощава www.jobbri.co.uk да извлече съдържанието на този файл и да го сподели на сайта, включително в секцията за търсене на автобиография.

(12) Работодателите, които са се регистрирали на www.jobbri.co.uk при търсене на автобиография, няма да виждат имената на потребителите, имейл адрес, телефонният им номер, както и всяка друга информация, свързана с личните данни на потребителя. Всяко друго съдържание на автобиография ще бъде видимо за тях, докато самият Работодател не прояви интерес към търсещия работа, заплати за услугите и поиска пълен достъп от потребителя „Кандидат“ за тях - до пълните му данни, в случай, че същият е дал изричното си съгласие за това. И в двата случая работодателите все още могат да се свържат с търсещите работа чрез сайта, използвайки услугите му. Потребителят също така упълномощава www.jobbri.co.uk да споделя всеки външен файл/автобиография, който качва на сайта с работодатели, когато изразява интерес към тях като кандидатства за дадена позиция чрез сайта.

(13) Работодателите са единствени отговорни за спазването на всички приложими закони, които се отнасят до тяхното използване на информация, получена от www.jobbri.co.uk, включително всякакви задължения, които работодателите може да имат за ограничаване на начина, по който взаимодействат с информацията в автобиографията, изтеглена от сайта. Работодателите също така носят отговорност за дейностите на всяка трета страна, която ангажират, за да улеснят дейностите си по търсене на кандидати за работа.

(14). Регистрационните данни на потребителите – кандидати за работа (като име, фамилия, имейл адрес) и информацията за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес), ще бъдат съхранявани от www.jobbri.co.uk за целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията.

(15) Автобиографиите, външните файлове, снимки или други документи и информация, съхранени в акаунт на Потребителя – „Кандидат“  се съхраняват до изтриването им от Потребителя или до прекратяване на регистрацията му в www.jobbri.co.uk.

По отношение на документи, създадени чрез и/или съхранени в акаунта на Потребителя (автобиографии, външни файлове, снимки и др.), "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) и контролът върху съхранението на тази информация на потребителския акаунт е изцяло отговорност на самия потребител.

Съгласно Закона за електронната търговия в Република България, "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган за "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД може да възникне задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на акаунта на потребителя (чл. 16 от ЗЕТ).

(16) По отношение на Лог-а, удостоверяващ изпращането на кандидатурите до съответните Потребители - Работодатели (съдържа подател, получател, дата и час, номер на кандидатурата, без съдържанието на кандидатурата, съхраняването се извъшрва за срок от 1 /една/ година. Поради изискванията на ЗЕДЕУУ в Република България логът се пази за срок от 1 /една/ година вкл. и при закриване на акаунт.

(17) Когато „Кандидат“ потребител, създал своя автобиография или качил външен файл с такава и кандидатства по обява за работа, данните, свързани с тази кандидатура (автобиография, с която е кандидатствал, прикачени файлове, както и всяко друго съдържание) остават записани в системата на www.jobbri.co.uk за срок от 6 месеца. "БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД ще съхранява кандидатурите по обяви 6 месеца след изтичането на обявата, по която е изпратена кандидатурата.

(18) При изтриване на кандидатури и/или закриване на акаунт преди срокът по ал. 17 се изтрива цялото съдържание във връзка с тях, с изключение на номера на кандидатурата и лога, удостоверяващ изпращането, който се изтрива след изтичане на едногодишния срок.

(19) Потенциалните работодатели ще имат възможност да разглеждат автобиографията на регистрирания потребител за търсене на работа, само ако той е разрешил достъп до тази информация.

(20) Регистрираният потребител има възможност да получава уведомяване по имейл за нови позиции, отговарящи на предварително зададени от потребителя критерии.

(21) Разделът “Търсене на работа” дава възможност на всеки Кандидат, който търси работа да търси и преглежда всички публикувани обяви за работа. Потребителят може да кандидатства по публикуваните в www.jobbri.co.uk  обяви чрез изпращане на работодателя на автобиография, разработена на платформата на www.jobbri.co.uk и/или от прикачен външен файл.

(22) Кандидатът се съгласява и поема на свой риск, че регистрираният от него профил може да бъде видян от настоящия му Работодател.

(23) С направената регистрация по ал. 5 и потвърждавайки с получения имейл за регистрация, Потребителят извършва електронно изявление, с което сключва договор с „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД при тези Общи условия и се задължава да ги спазва. Преди натискане на бутон “Регистрация”, има възможност да се прегледа и редактира посочената информация.

 

Чл. 22.1. Правила и условия за ползване от юридически лица – „РАБОТОДАТЕЛИ“

(1) „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД предоставя чрез www.jobbri.co.uk  на юридически лица, с валидна регистрация в Търговски регистър/БУЛСТАТ/Фирмен номер – РАБОТОДАТЕЛИ, безплатни и платени услуги. Услугите включват, включително, но не изчерпателно изброени - публикуване на обяви за свободни работни места, публикуване на лого на дружеството му, както и възможност за съхранение на интернет платформата www.jobbri.co.uk на получени от Работодателя кандидатури по публикувани от него обяви.

(2) Разделът “Работодатели” е персонализиран за Клиенти-Работодатели. Само регистрирани работодатели имат достъп до нея.

(3) Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице, което декларира, че е оторизирано да представлява Работодателя, включително да приеме тези Общи условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на Работодателя. В случай, че създаватe регистрация, се декларира, че се отговаря на посочените условия и попълнената информация, идентифицираща Работодателя, е пълна и точна.

(4) Работодателят може да избере да добави лице за административен контакт, различно от лицето, извършващо регистрацията. В този случай, този контакт се попълва по време на регистрация от лицето, упълномощено да извърши регистрацията. Работодателят се задължава да поддържа този контакт актуален.

(5) Работодателят има възможност да добави допълнителни лица – фирмени потребители („Представители на Работодател“) с достъп до своя акаунт. Всяко от тези лица е необходимо да се съгласи с настоящите Общи условия преди ползване на услугите. Добавянето на допълнителни лица – фирмени потребители и определянето на техните права в Сайта се извършва от лицето, създало регистрацията и/или други предишно добавени фирмени потребители с необходимите за това права. Добавяйки допълнително лице – фирмен потребител, се декларира, че е оторизирано от Работодателя за това. Администратора на сайта разглежда и потвърждава тези обстоятелства.

(6) С направената регистрация по ал. 3 и потвърждавайки с получения имейл за регистрация, Работодателят извършва електронно изявление, с което той и „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ“ ЕООД сключват договор при тези Общи условия /“Договор”/ и се задължават да ги спазват.

(7) Договорът се счита за сключен от момента на активиране на акаунта от страна на www.jobbri.co.uk.

(8) За ползването на всяка платена Услуга се извършва конкретна заявка на базата на сключения при тези Условия договор.

(9) С приемането на тези Общи услоия Ползвателят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от www.jobbri.co.uk  във връзка с настоящия Договор и услугите в сайта.

(10) Във връзка със своите задължения по Общия регламент за защита на личните данни („Регламент (ЕС) 2016/679“), Споразумението за търговия и сътрудничество, непрекъснатият свободен обмен на лични данни от ЕС към Великобритания, както и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство, Работодателят се задължава да попълни контакт за връзка от страна на кандидатите по въпроси, свързани със защита на техните лични данни. Поради това, че такива въпроси могат да възникнат и след изтичане на обявите, Работодателят се задължава да поддържа контакта актуален по всяко време, независимо от това дали има активни обяви в сайта. Този контакт заедно с данните, идентифициращи Работодателя, се публикува публично в Сайта.

(11) Работодателят и всеки негов Представител се задължава да предоставят верни, пълни и актуални данни при регистрацията и при всяко ползване на Услугите и да ги поддържат такива. При наличие на неточност в данните, те трябва да бъдат незабавно коригирани, като през това се преустановява потреблението на услугите в сайта до отстраняването на грешките и/или неточностите.  В допълнение на попълнените при регистрация данни, „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация на Работодателя и/или Представители при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

(12) Работодателят и/или неговия Представител отговарят за всички действия, извършени чрез регистрирания акаунт с използване на неговото потребителско име и парола за достъп до него. Работодателят и/или неговия Представител се задължават незабавно да уведомят „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв в срок до 72 часа от узнаването.

(13) Регистрация на работодатели:

1. За да се регистрира, работодателят попълва регистрационната форма.

2. На въведения имейл адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 48 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично. След потвърждаване работодателят получава още едно автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на www.jobbri.co.uk . За достъп до профила се използват имейл адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.

3. При първоначална регистрация на Работодателя – потребител, автоматично се получават „бонус точки“ – безплатни кредити, които могат да бъдат да използвани за различни функционалности на „Сайта“.

4. Регистрираният Потребител - Работодател има възможност да получи следните видове услуги:

А). Платени услуги – След избор от Работодателя на съотвения вид платени услуги, изброени по-долу, както и след заплащането им на „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД, Работодателя получава достъп до желаните от него функционалности, които предлага „Сайтът“ чрез генерирани на кредити под формата на точки („точкова система“). Точковата система е различна, в зависимост от избраната и заплатена от Работодателя услуга, а именно:

- пакет „на месечна база“;

- пакет „на годишна база“;

- пакет „за неограничен период от време“;

Цените на всяка от услугите, които се предлагат за Работодателите са публикувани в секцията “Продукти и услуги”.

1. Достъп до базата данни с автобиографии – Работодателят придобива право по зададени критерии да търси подходящи кандидати в база данни с автобиографии с разрешен достъп от потребителите „кандидати за работа“ и има възможност директно да се свърже с предпочетените от него кандидати. Чрез заплащане и закупуване на избран от Работодателя „пакет“ за услуги, получава съотвените „кредити“ (точки), с които може сам да избира подходящи според него автобиографии на различни кандидати за работа. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност при последващо закупуване на пакетна услуга, че Работодателят – потребител, може да попадне на вече видяна от него автобиография на определено физическо лице.

2. Публикуване на брандирана обява – Обявата може да включва заглавна снимка и линк към видеоклип. Публикуваната обява дава възможност на всички кандидати за работа да я разгледат и да кандидатстват за съответната длъжност. Работодателят има достъп до информация за посещаемостта на обявата му и за кандидатствалите онлайн за позицията.

3. Достъп до секция „Профил на работодателя” – Работодателят има право да представи в тази секция дейността на фирмата си, да постави банер/бутон с лого, което включва и връзка от обявата за работа към информацията за фирмата, както и връзка от информацията за фирмата към всички обяви към съответния момент.

4. Цените на платените услуги се изчисляват автоматично в зависимост от избраните параметри и съгласно публикуваните на сайта цени и срокове за плащане към момента на заявяването на конкретната услуга.

5. Финансовите условия и цените могат да бъдат изменяни едностранно от „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД. Такива промени не засягат условията за предоставяне на вече заявени и потвърдени от услуги.

  6. Заплащането на услугите ще се извършва по един от посочените в сайта начини съобразно определените за това срокове. Всички фактури и други финансови документи ще бъдат изпращани на Рабодоталя на предоставения от него електронен адрес, както и ще му бъде предоставена възможността да изтегли счетоводните документи от определена секция в Сайта. Работодателят се задължава да следи и съблюдава за спазване на сроковете за плащане на издадените документи.

7. След потвърждение на поръчка, същата не може да бъде прекратена от страна на Работодателя. В тези случаи се дължи заплащане на цената за заявената услуга в пълен размер и заплатени суми не се възстановяват.

8. Ако Работодателят – потребител е закупил дадена услуга, има право да се откаже от покупката в рамките на 14 дни по каквато и да е причина, в случай, че все още той не е използвал предоставените му „кредити“ за „закупуване“ на автобиографии или други видове услуги, които Сайтът предоставя. В този случай, при отказ от услугата и неизползването на функционалностите й, „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД ще възстанови платената от клиента сума в срок от 14 работни дни.

9. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД си запазва правото да откаже публикуването на обява или предоставянето на друга услуга, при несъответствие с настоящите Условия и/или по своя преценка.

10. При просрочване на срока за плащане ще се ограничава достъпът до услугите в www.jobbri.co.uk .

11. При желание от Работодателя да публикува „външен линк“ към интернет платформата на компанията си, той трябва да заяви желанието си за това при публикуването на обявата си за работа, която услуга ще бъде таксувана.

12. Сайтът ще предоставя възможността всеки Работодател да поставя свое собствено лого на представляваното от него търговско дружество на първоначалната (заглавна) страница (home page) на www.jobbri.co.uk, която услуга също ще бъде таксувана.

13. Притежателите на акаунти на Работодателя се съгласяват да спазват всичките задължения съгласно приложимите правила за защита на данните по отношение на събирането, обработката и съхранението на лични данни, както и да предоставят адекватна защита на всички права на субекта на данни, предвидени във всички приложими правила за защита на данните.

14. След закупуване на дадена услуга от Работодателите – потребители, тяхната обява за работа и/или лого на фирмата ще бъдат видими, съответно – в раздела за „обяви за работа“ (search jobs) и логото - на първоначалната страница на Сайта. В зависимост от времето на закупуване на услугата си, потребителите ще бъдат измествани от последнте такива, закупили съответната услуга.

15. Срокът на съхранение на получените от Работодателите автобиографии, въз основа на заплатена от тях услуга, ще се съхранява в техния „потребителски профил на Работодателя“ за срок от 6 месеца. След изтичаването на този срок, личните данни, получените от тях автобиографии, ще бъдат премахнати.

Б). Безплатни услуги - Публикуване на безплатна обява – Обявата ще включва обща основна информация за Работидателя, която ще има възможност да бъде разглеждана и да се кандидатства за съответната длъжност от Кандидатите за работа.

В). Електронни съобщения („чат“) и линк за „онлайн“ интервю – „Сайтът“ предлага и за двете посочени по-горе услуги (безплатни и платени) възможността на Работодателя да „разменя“ електронни съобщения („чат“) с кандидатите за работа чрез платформата на www.jobbri.co.uk, както и да изпраща на потенциалния кандидат линк за „онлайн“ интервю.

Г). Сравняване на кандидати за работа - „Сайтът“ предлага и за двете посочени по-горе услуги (безплатни и платени) възможността на Работодателя да сравнява профили на избрани от него кандидати.

 (14) „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност за авторските права върху изображенията и логата, качени от работодателите в техните обяви и профили.

(15) С цел предпазване на работодателите, публикуващи обяви в www.jobbri.co.uk  от получаване на нежелани съобщения и спам, потребителите няма да имат достъп до имейл адрес за контакт в обявите. Кандидатурите по обявите ще бъдат изпращани на в профила на работодателите на www.jobbri.co.uk  и ще се съхраняват там.

(16) „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност ако даден Кандидат за работа вече е изпратил предварително своите данни и автобиография по обява на Работодател, а същият вече е платил за база данни, в която този кандидат се намира.

Чл.22.2. (1) „Точкава система“ - Точковата система варира в зависимост от избраната и заплатена от Работодателя услуга, а именно:

- пакет „на месечна база“;

- пакет „на годишна база“;

- пакет „за неограничен период от време“;

Цените на всяка от услугите, които се предлагат за Работодателите са публикувани в секцията “Продукти и услуги”.

(2) „Бонус точки“ при първоначална регистрация на Работодателя – автоматично се получават безплатни кредити, които могат да бъдат да използвани за различни функционалности на „Сайта“.

(3) Промоционални „бонус точки“ – по време на промоционална кампания на „Сайта“ – Работодателите - клиенти могат да получат като „бонус“ безплатни точки (кредити).

(4) „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД си запазва правото да променя или допълва официалните правила на кампаниите, условията за получаване на бонус точки, както и тези Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването на актуалната им версия на сайта.

Чл. 23. (1) Работодателите/Потребители ще използват базата данни на  www.jobbri.co.uk в съответствие с всички приложими закони за поверителност и защита на данните и се съгласяват, че няма да разкриват допълнително никакви данни от получените автобиографии, предоставени му от www.jobbri.co.uk на трета страна, освен ако третата страна не е оторизирана агенция за набиране на персонал, рекламна или друга агенция или използване на автобиографията изрично за целите на работа.

(2) В случай на предоставяне на получената база данни на агенция за набиране на персонал или друга агенция, Работодателя е длъжен да приложи всички приложими закони за поверителност и защита на данните спрямо обработващия лични данни и „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност за това.

(3) Работодателите/Потребители се задължават да предприемеат подходящи физически, технически и административни мерки, за да защитят данните, които са получили от www.jobbri.co.uk  - от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна, унищожаване и други. Няма да споделят идентификационни данни за вход в базата данни с автобиографии по каквато и да е причина с трета страна.

 

VI. Отговорност на „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД

Чл. 24. (1) По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни в Република България „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД е обработващ личните данни на субектите, използващи сайта www.jobbri.co.uk .

(2) По отношение на www.jobbri.co.uk  - обработва личните данни на субектите с оглед целите, определени от администратора, публикувал обява за предлагане на работа. В съответствие с нормативните изисквания, с Политиката за защита на личните данни и Уведомлението за поверителност, „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на обработване на личните данни на субектите.

(3) В случай на нарушение на тази сигурност обаче, в изпълнение на чл.33 и чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД уведомява КЗЛД и/или субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за съответното нарушение.

Чл. 25. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не може и не потвърждава, че всеки Потребител е този, за когото се представя. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не може и не се замесва в отношенията между потребителите и не контролира поведението им. В случай на спор между един или повече потребители, „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД (и служителите му) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.

Чл. 26. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД по правило не контролира информацията, предоставена от потребителите. При съобщение от страна на Ползвател за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите Общи условия, „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД може да разследва тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани или да поиска отстраняване на информацията. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД има право да изключи Ползватели и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите Общи условия, Политиката за поверителност на личните данни и/или законите, както и право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.

Чл. 27. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от страниците на www.jobbri.co.uk. При никакви обстоятелства „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Потребителя от получена или неполучена информация чрез www.jobbri.co.uk . Клиентът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез www.jobbri.co.uk.

Чл. 28. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД, неговият собственик, управител и служители не гарантират, че www.jobbri.co.uk  ще бъде достъпен непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дават гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването на www.jobbri.co.uk , както и за точността и достоверността на съдържанието на обявите, на автобиографиите, както и друга информация, предоставени от ползвателите.

Чл. 29. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, разрушаване на системата или неразрешен достъп. В последния случай, „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД уведомява КЗЛД, съответно – субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа от узнаването.

Чл. 30. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност за решения, основани на публикуваната информация.

Чл. 31. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай че Клиент публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

Чл. 32. Потребителите изрично се съгласяват да не търсят отговорност от „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД за незаконно или обидно поведение на други потребители, посетители или трети лица и в тези случаи потребителят носи изцяло риска от евентуални вреди.

Чл. 33. Потребителят се задължава да не търси отговорност от „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД, респективно неговият собственик, управител и служители за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на www.jobbri.co.uk  от тях или от трето лице с неговите данни за достъп.

Чл. 34. (1) „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД обработва личните данни на субектите, необходими с оглед използване на услугите по търсене и намиране на работа, въз основа на тяхното съгласие, изразено ясно и недвусмислено в етапа на кандидатстване за определена обява/позиция. При обработване на личните им данни, субектите имат всички права, регламентирани в чл.12 до чл.22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679, действащ за ЕС и посочени изрично и в Политиката за лични данни и Уведомлението за поверителност на „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД.

(2) „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД обработва личните данни на субектите съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество, непрекъснатият свободен обмен на лични данни от ЕС към Великобритания, както и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство

(3) В случай, че субектът на данни прецени, че „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни в Република България.

Чл. 35. (1) „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД предоставя различни услуги на клиенти си, свързани с хостване на частни бази данни и използването на определени функционалности на www.jobbri.co.uk във връзка с такива бази данни. Тези хоствани бази данни се хостват от www.jobbri.co.uk или на сървъри на трети страни (в зависимост от договорните условия). Платформата www.jobbri.co.uk не притежава данните, които се намират в хостваните бази данни. Тези хоствани бази данни могат да съдържат лична информация за физически лица, включително кандидати за работа и съществуващи служители на клиенти потребители. Такива данни могат да включват данни за контакт, трудова информация, образователна информация, предпочитания за работа и други данни, в зависимост от конкретния клиент, а в някои случаи могат да включват лична информация.

(2) Потребителите - Работодатели на „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД действат като администратори на данни по отношение на всички такива хоствани бази данни. Данните в такива бази данни, включително всички такива данни, предоставени към www.jobbri.co.uk , са предмет на политиките за поверителност на клиента. Ако потребителят е кандидат за работа при някой от клиентите – Работодатели на сайта или служител на някой от тях, трябва да се обърне към уебсайта на клиента или мениджър човешки ресурси, за да получат информация за техните практики за поверителност, които се прилагат към личните данни.

 

VII. Технически и организационни мерки

Чл. 36. (1) Работодателят е единствен Администратор на данните в своя профил. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД в ролята си на Обработващ ще третира данните на Работодателя като конфиденциални, като ще ги обработва само във връзка с и до степен, необходима за предоставяне на услугите или други предвидени в Общите условия и Политиката за личните данни случаи.

(2) При обработката на данни „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД ще прилага политики за сигурност, съобразени с изискванията на закона и добрите практики, с цел подсигуряване на поверителност, цялостност и наличност на данните.

(3) Служителите на „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД ще преминават обучения, свързани със сигурността и за защита на личните данни, съобразено със заеманата от тях длъжност минимум веднъж годишно.

Чл. 37. (1) При инцидент във връзка със сигурността „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД ще уведоми незабавно (но не по-късно от 24 часа) в случай на установяване на нарушение на сигурността на информациятта на Работодателя, като ще предостави, доколкото е възможно, информация за инцидента и предприетите действия.

(2) При възникване на друг технически проблем, „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД ще предприеме незабавни мерки за отстраняването му, но не по-късно от 24 часа.

 

 

VIII. Допълнителни разпоредби

Чл. 38. За да се използва този сайт трябва да бъдат приети настоящите Общи условия. В противен случай потребителите няма да имат достъп до услугите, предоставяни от www.jobbri.co.uk . Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в www.jobbri.co.uk .

Чл. 39. (1) „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия. Запазва си правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение. Настоящите Общи условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на услуги или при наличие на законодателни промени.

(2) При извършването на такива промени, те ще бъдат сведени до знанието на всички Потрбеители и ще бъдат публикувани на www.jobbri.co.uk .

(3) Поради това, че предоставените от „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД услуги могат да се използват само съгласно актуалните Общи условия, в случай на несъгласие с тях, търговското дружество няма как да предостави достъп до услугите на интернет платформата www.jobbri.co.uk . Поради тази причина всеки потребител има възможност да закрие акаунта си и да прекрати договора си.

 

Чл. 40. „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД не отговоря за вреди и пропуснати ползи, освен при умисъл или при груба небрежност, настъпили в резултат на:

1. ползване или невъзможност за ползване на сайта и/или услугите;

2. изтриване или блокиране на акаунт и/или съдържание в съответствие с настоящите Общи условия.

Чл. 41. Спорове по тези Общи условия ще бъдат решавани от компетентния български съд.

Чл.42. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 43. В случай на нищожност на някоя клауза от тези Общи условия, няма да води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

Чл. 44. Настоящите Общи условия се съставят на български и английски език.  В случай на противоречие между текст на български и текст на английски език, меродавен ще бъде този на български език.

 

Настоящите Общи условия са утвърдени от „БРАЙТ ФЮЧЪР БГ" ЕООД на 15 декември 2021 година.

English version